บริการของเรา

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

บริการออกแบบเครื่องมืองานวิจัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ทั่วประเทศ

การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS / SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS